Överprövning av offentlig upphandling

Anbudsgivare kan i vissa fall vara i behov av hjälp med att skriva ansökan om överprövning av offentlig upphandling samt eventuella efterföljande yttranden. Detta är aktuellt i de fall där en upphandling är behäftad med ett upphandlingsfel och anbudsgivaren skadas eller riskerar skadas genom upphandlingsfelet.

Tycker ni att anbudet blivit felaktigt bedömt? Vi hjälper er med överprövning av offentlig upphandling.

Kontakta oss >

Frågor om överprövningar av offentliga upphandlingar är vanligt förekommande inom upphandlingsjuridiken. De anbudsgivare som anser att den upphandlande myndigheten eller enheten brutit mot upphandlingsreglerna, vilket medfört att leverantören lidit eller riskerar lida skada, har nämligen en möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen vid förvaltningsrätt. Vi tillhandahåller stöd och hjälp med överprövningar av offentliga upphandlingar för den anbudsgivare som anser att det egna anbudet blivit felaktigt bedömt och vi åtar oss även att som ombud omhänderta överprövningsmål som helhet.

Det är lätt att inse att vikten av kunskap inom upphandlingsjuridik (LOU) är stor i samband med anbudsgivning mot offentlig sektor. De offentliga inköpen tenderar att bli alltmer omfattande och komplexa vilket i sin tur ställer krav på anbudsgivarnas juridiska grundkunskaper. De juridiska frågeställningar som är frekvent förekommande inom offentlig upphandling berör bland annat den upphandlande myndighetens eller enhetens kravställning i annonserade förfrågningsunderlag, kvalificering av anbudsgivare, anbudsutvärdering samt frågor kring avtal och avtalstolkning. Vi erbjuder juridisk rådgivning för att finna lösningar på juridiska frågor och problemställningar, både under en pågående anbudsprocess och i avtalsförhållanden.


Juridisk rådgivning vid överprövning av offentlig upphandling

Kontakta oss om överprövning av offentlig upphandling