Anbudsgranskning

Anbudsgranskning är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av textinnehåll i anbud samt en analys om anbudet uppfyller ställda krav i anbudsförfrågan.

Höj anbudskvaliteten och förbättra dina chanser till ett vinnande anbud.

Kontakta oss >

Anbudsgranskningen genomförs med utgångspunkt i det anbudsgivande företagets verksamhet, kapacitet och  organisation vilka jämförs med anbudsförfrågans krav på anbudsgivaren i sig och krav på den aktuella varans eller tjänstens beskaffenhet. Inom ramen för anbudsgranskningen utför vi även korrekturläsning och språkgranskning. Vid behov ger vi förslag på omformuleringar, ändringar i rubriksättning, ändringar i anbudsstrukturen och dylikt för att kvaliteten på anbudets skriftliga innehåll skall kunna höjas ytterligare.

Målsättningen med anbudsgranskning är att anbudsgivarens anbud tydligare skall förmedla att både anbud och anbudsgivaren uppfyller de ställda kraven. Anbudet bör tydligt kommunicera till anbudsmottagaren de fördelar som följer av att anta just denna anbudsgivare som framtida avtalspart.

Anbudsgranskning – en översikt:

  • Inläsning och analys av anbudsförfrågan
  • Granskning av anbud (inklusive eventuella bilagor)
  • Förslag på eventuella ändringar/omformuleringar/tillägg i anbud
  • Genomförande av ändringar/omformuleringar/tillägg i anbud om kund önskar

Kontakta oss om anbudsgranskning