Anbudsgranskning

Granskning av anbud ökar chanserna för framgångsrik anbudsgivning

Anbudsgranskning är en tjänst som bland annat innefattar en kvalitetsgranskning av textinnehåll i anbud samt en analys om anbudet uppfyller ställda krav i anbudsförfrågan (förfrågningsunderlaget).

Anbudsgranskningen genomförs med utgångspunkt i det anbudsgivande företagets verksamhet, kapacitet och  organisation vilka jämförs med anbudsförfrågans krav på anbudsgivaren i sig och krav på den aktuella varans eller tjänstens beskaffenhet. Anbudsgranskning innefattar därtill kontroller av att anbudet uppfyller formaliakrav och administrativa villkor för att undvika att anbudet avvisas p.g.a. brister som relativt enkelt hade kunnat undvikas.


Anbudsgranskning är ett centralt moment i anbudsarbetet, låt granskningen ta den tid som behövs.

Relaterat innehåll: Undvik att anbud blir förkastat p.g.a. formaliafel

För de anbudsgivare som framförallt behöver hjälp med en genomgång och granskning av det skriftliga innehållet i sina anbud så utför vi även korrekturläsning och språkgranskning inom ramen för vår tjänst granskning av anbud. Vi ger förslag på omformuleringar, ändringar i rubriksättning, ändringar i anbudsstrukturen och dylikt för att kvaliteten på anbudets skriftliga innehåll skall kunna höjas ytterligare. Målsättningen med de nyssnämnda åtgärderna är att anbudsgivarens anbud tydligare skall förmedla att både anbud och anbudsgivaren uppfyller de ställda kraven vilket gör anbudet än mer tilltalande för den anbudsmottagare som skall utvärdera anbudet. Anbudet bör tydligt kommunicera till anbudsmottagaren de fördelar som följer av att anta just denna anbudsgivare som framtida avtalspart.

Anbudsgranskning – en översikt:

  • Inläsning och analys av anbudsförfrågan (förfrågningsunderlag)
  • Inhämtande av verksamhetsspecifik information av anbudsgivare
  • Granskning av anbud
  • Förslag på eventuella ändringar/omformuleringar/tillägg i anbud

don_arrow

Vill du veta mer om granskning av anbud?

Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.

Annonser