Vad kan våra anbudskonsulter bidra med?

Anbudskonsultens yrkesroll innefattar den övergripande målsättningen att vinna anbudsförfaranden för sin uppdragsgivares räkning. För att uppnå denna huvudsakliga målsättning utför anbudskonsulter olika uppgifter som verkar värdeskapande i kundens anbudsverksamhet med samtidigt fokus på att kunden skall reducera sina administrativa kostnader för sin anbudshantering. Våra anbudskonsulters huvuduppgift skiljer sig inte i det avseendet från andra företag verksamma inom samma affärsområde – att skapa förutsättningar för vinnande anbud är syftet med alla de tjänster som våra anbudskonsulter utför för anbudsgivare.

Varför anlita våra anbudskonsulter?

Anbudskonsulterna hos Anbudsspecialisten erbjuder tjänster för anbudsgivare bland annat i form av professionell Bid Management / Bemanning, anbudsskrivning, anbudsgranskning och andra tjänster för att stödja kundernas anbudsarbete. Våra anbudskonsulter arbetar också med att optimera kundernas anbudsverksamheter för att öka konverteringsfrekvensen för anbud.

Naturligtvis kan vi inte garantera att de tjänster som våra anbudskonsulter utför leder till vinnande anbud i samtliga ärenden, det kan ingen. Däremot kan vi garantera att kundens anbudsverksamhet, med hjälp av en anbudskonsult, kommer att effektiviseras och förbättras, i många fall markant vilket utgör en god språngbräda för det framtida anbudsarbetet.

Offentliga upphandlingar – Strategi för tillväxt

Varje år köper myndigheter, kommuner och landsting varor och tjänster för åtskilliga miljoner av privata aktörer genom offentliga upphandlingar och avrop från ramavtal. Affärsmöjligheterna är därför mycket goda för de företag som önskar utveckla sin anbudsverksamhet och i egenskap av anbudsgivare lämna anbud till den offentliga sektorn. För privatägda företag finns likaså ett behov av att effektivisera och förbättra sitt anbudsarbete för att förbättra sin försäljning mot andra företag. Konkurrensen inom privat sektor brukar vara knivskarp och varje affärsmöjlighet måste därför förvaltas väl.

Att vara anbudsgivare i offentliga upphandlingar är en möjlig strategi för företag som på sikt önskar nå ökad tillväxt. Många företags kundportföljer kan breddas till att inkludera offentliga kunder förutom redan befintliga kunder som privatpersoner och företag. Genom att delta i offentliga upphandlingar skapas en diversifiering av kundportföljen som medför att den löpande verksamheten blir stabilare och mindre känslig för konjunktursvängningar som kan riskera att medföra en negativ resultatpåverkan.

Fördelar genom organiserad anbudsverksamhet

För att anbudsgivare skall kunna öka sina chanser att skriva vinnande anbud krävs juridisk kompetens inom upphandlingsjuridik och avtalsrätt, en god förmåga att strukturera och organisera anbudsverksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inte minst en förmåga att analysera aktuella förfrågningsunderlag. Det gäller i slutändan att inneha den kompetens som krävs för att kunna genomföra en samlad bedömning om huruvida man önskar lämna anbud i en viss offentlig upphandling eller inte mot bakgrund av det egna företagets målsättningar, affärsidé och kompetens. Om man sedan bestämmer sig för att lämna anbud bör det ske inom ramen för strukturerad anbudsverksamhet för att det anbudslämnande företaget skall kunna konkurrera på ett effektivt sätt gentemot andra aktörer på marknaden.