Anbudstjänster

Vad är anbudstjänster?

Anbudstjänster är olika typer av tjänster som avser att höja kvaliteten på upprättade anbud för att anbudsgivaren ifråga skall kunna vinna fler anbudsprocesser. Vanliga typer av anbudstjänster är exempelvis anbudsskrivning och anbudsgranskning. När det gäller anbudsskrivning så kan anbudstjänsterna även innefatta textproduktion och olika former av design och tryckeritjänster. Vad avser anbudstjänsten granskning av anbud ingår ofta språkgranskning och korrekturläsning och andra åtgärder som syftar till att ytterligare höja den textmässiga kvaliteten på ett upprättat anbud.

Anbudstjänster kan även i vissa fall avse olika typer av tjänster som har som målsättning att skapa, optimera eller vidareutveckla anbudsprocesser. Därtill kan anbudstjänsterna avse så kallad Bid Management vilket tar sikte på en mer självständig hantering av kundens anbudsverksamhet i de avseenden som kunden önskar och behöver.

För den anbudsgivare som letar efter anbudstjänster inför anbudslämning är det viktigt att vara ute i god tid. Anbudskonsulter behöver ofta anlitas för att genomföra de ovannämnda åtgärderna och utförandet av anbudstjänsterna tar sin tid. Anbudstjänster innefattar förstås en utgift för det anbudsgivande företaget som bör tas i åtanke, även om utgiften i sig ofta endast medför en omfördelning av resurser. Kostnaden för de professionella anbudstjänsterna brukar dessutom kunna täckas med tiden eftersom tjänsterna i de allra flesta fall medför en klar förbättring av anbudet ifråga vilket i sin tur ökar chanserna till en framgångsrik anbudsgivning.

Anbudstjänster kan vara riktade mot företag som lämnar anbud till andra företag såväl som mot anbudsgivare som lämnar anbud vid offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar. Anbudskonsulter kan alltså vara specialiserade på antingen den ena eller den andra typen av anbudsmottagare, i vissa fall är anbudskonsulterna specialiserade på båda typerna.

Gå tillbaka till ordlista