Vid vilken tidpunkt skall anbudsgivare uppfylla obligatoriska krav i förfrågningsunderlag?

Det är lätt att tro att anbudsgivare i offentlig upphandling skall uppfylla samtliga krav i ett förfrågningsunderlag vid en och samma tidpunkt. Dock är frågan inte så onyanserad. I rättspraxis återfinns ett stort antal rättsfall som berör frågan om vid vilken tidpunkt som obligatoriska krav skall vara uppfyllda. Därtill har det visat sig att samma tidpunkt för bedömning av uppfyllnad av krav inte behöver gälla för samtliga krav i ett förfrågningsunderlag utan att tidpunkterna kan variera för olika krav i ett och samma förfrågningsunderlag beroende på vad den upphandlande myndigheten föreskrivit.

Som huvudregel torde gälla att anbudsgivaren skall uppfylla obligatoriska krav i aktuellt förfrågningsunderlag vid den tidpunkt då de lämnar in sitt anbud till den upphandlande myndigheten. Detta gäller under förutsättningen att den upphandlande myndigheten inte har ställt andra villkor för när kravet skall vara uppfyllt.

Frågan om tidpunkt för kravuppfyllnad kan, som nämnts ovan, ställs på sin spets inom ramen för överprövningar av offentliga upphandlingar. Det är inte ovanligt att förlorande anbudsgivare väcker talan med den innebörden att vinnande anbudsgivare inte uppfyller ett krav i ett förfrågningsunderlag. I dessa fall kan domstolens prövning påverkas av vilken tidpunkt som gäller då det specifika kravet skall vara uppfyllt, speciellt i de fall där den upphandlande myndigheten angivit i sitt förfrågningsunderlag att kravet skall vara uppfyllt vid en senare tidpunkt än vid anbudets inlämnande.

Med hänsyn tagen till ovanstående tycks den säkraste lösningen för proaktiva anbudsgivare i offentlig upphandling vara att säkerställa att denne uppfyller aktuella krav på förhand, d.v.s. redan innan anbudet lämnas in.

Läs fler artiklar och nyheter