Upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem reglerar upphandlande kommuners och landstings inköp av vissa B-tjänster inom hälsovård och socialvård. Exempel på tjänster som omfattas av LOV är äldreomsorg, tandvård, socialtjänster samt missbruksvård. Om en kommun eller landsting beslutat att ett inköp av en tjänst som omfattas av LOV så gäller att den enskilde nyttjaren av tjänsten har en rätt att själv välja vilken leverantör som skall utföra tjänsten. Förutsättningen för att den enskilde skall kunna göra sitt val är att den upphandlande enheten har godkänt och tecknat avtal med leverantören.

En upphandling enligt LOV är ett undantag från att tillämpa LOU men upphandlingar enligt LOV skall ändå utföras i enlighet med de centrala upphandlingsprinciperna samt även annonseras för att komma till intressenters kännedom. De förfrågningsunderlag som avser upphandlingar enligt LOV annonseras på den nationella webbsidan valfrihetswebben som förvaltas av Kammarkollegiet. Det är Konkurrensverket som anförtrotts uppgiften att utöva tillsyn över lagens tillämpning.

Läs mer om upphandling enligt LOV på valfrihetswebben

Läs fler artiklar och nyheter