Upphandlarens arbetsuppgifter

Upphandlarens arbetsuppgifter kan vara varierande till sin natur och komplexitet. Som gemensam nämnare för arbetsuppgifterna återfinns offentlig upphandling, d.v.s. olika former av inköp som sker av den offentliga sektorn. Inköpen som upphandlaren utför syftar till att tillfredsställa det offentligas behov av varor och tjänster så att det offentliga kan fullgöra sina uppgifter och funktioner.

En upphandlares konkreta arbetsuppgifter berör vidare ofta hela anskaffningsprocessen, från ax till limpa, genom olika anskaffningsmetoder såsom direktupphandling, offentlig upphandling eller förnyad konkurrensutsättning.

Upphandlaren kan vara mer eller mindre delaktig i arbetet med förstudier, framtagande av förfrågningsunderlag, kvalitetsgranskning av förfrågningsunderlag, annonsering av förfrågningsunderlag samt utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt. En upphandlare kan även arbeta med frågor av mer strategisk natur, såsom genomförande av riskbedömningar inför inköp samt skapande av riktlinjer för inköp.

Upphandlarens utför ofta sina arbetsuppgifter ensam. Hos lite större offentliga aktörer  där anskaffningsbehovet är av mer komplex eller större omfattning arbetar ofta upphandlarna i teamform. I de fall där upphandlarna arbetar i teamform kan de dra nytta av varandras kompetenser för att höja kvaliteten på utförda uppgifter ytterligare.

Sammanfattningsvis så innefattar upphandlarens yrkesroll en bred variation av arbetsuppgifter av högre eller lägre komplexitet. Den breda variationen medför att yrkesrollen som sådan ger en god förståelse för offentliga inköp som kompletteras med spetskunskap inom vissa delområden.

Läs fler artiklar och nyheter