Sekretess för anbud i offentlig upphandling

Vad omfattas av sekretess och hur länge gäller sekretessen?

Som huvudregel gäller att anbud i offentlig upphandling omfattas av sekretess tills det att tilldelningsbeslut har fattats, eller genom att anbuden har gjorts offentliga eller tills det att en upphandling har avslutats på något annat sätt. Sekretessen innebär att den upphandlande myndigheten inte får delge uppgifter om antal anbud eller innehåll i anbud till andra leverantörer eller övriga intressenter under en pågående offentlig upphandling.

När tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats gäller inte längre anbudssekretessen. Enligt den så kallade offentlighetsprincipen måste därför en upphandlande myndighet lämna ut dessa uppgifter till den som begär detta efter en sekretessprövning. Anledningen till att anbuden skall lämnas ut är att anbudsgivare måste ha en möjlighet att skyndsamt kunna avgöra om de anser att upphandlingen är behäftad med någon felaktighet och om anbudsgivaren önskar ansöka om överprövning.

I vissa anbud ingår skrivelser av anbudsgivare där de begär att vissa uppgifter i deras anbud skall omfattas av sekretess samt varför anbudsgivaren anser att uppgifterna skall vara sekretessbelagda. Detta medför att en upphandlande myndighet kommer att pröva anbudsgivarens önskemål kring att sekretessbelägga vissa uppgifter i samband med att någon leverantör eller annan intressent begär ut anbuden. Ofta önskar anbudsgivare sekretessbelägga sina prisuppgifter men även andra uppgifter kan vara föremål för en önskan om sekretess såsom uppgifter om tekniska lösningar, organisatoriska lösningar m.m.

Som framgår ovan är huvudregeln att anbud skall lämnas ut och detta skall ske skyndsamt när en offentlig upphandling är avslutad. Endast i undantagsfall kommer uppgifter i anbud att sekretessbeläggas av en upphandlande myndighet i samband med sin sekretessprövning. Ett sådant beslut om att sekretessbelägga uppgifter i anbud kan prövas av domstol.

Läs fler artiklar och nyheter