Onormalt låga anbud och nollanbud

Onormalt låga anbud och rent av nollanbud förekommer ibland i vissa offentliga upphandlingar. Ett Nollanbud är precis som det låter, en anbudsgivare erbjuder en eller flera varor eller tjänster för noll kr. Ett onormalt anbud är ett anbud som innehåller priser som ligger en bra bit under marknadsnormen för varan eller tjänsten ifråga.

Upphandlingsregelverket saknar en definition av vad som utgör ett onormalt lågt anbud. Däremot innehåller regelverket en möjlighet för den upphandlande enheten att förkasta ett onormalt lågt anbud. Innan en upphandlande enhet förkastar ett onormalt lågt anbud måste dock denna ge anbudsgivaren en möjlighet att skriftligen förklara sitt låga pris och att samråda med anbudsgivaren kring detta. Enligt rättspraxis framgår att nollanbud och onormalt låga anbud kan accepteras av en upphandlande enhet samt att bevisbördan för att visa att anbudet är onormalt åligger enheten.

Låga anbud och nollanbud är alltså inte generellt otillåtna, om en anbudsgivare kan leverera enligt det angivna priset. En samlad rimlighetsbedömning får genomföras av det aktuella anbudspriset och huruvida anbudsgivaren kan leverera eller inte mot bakgrund av anbudsgivarens verksamhet och vilken bransch denne är verksam inom. Ett lågt pris behöver alltså inte vara ”onormalt”, anbudsgivaren kan ha konkurrensfördelar genom exempelvis kostnadseffektivitet, subventioner och liknande.

Läs fler artiklar och nyheter