Måste en upphandlande myndighet alltid förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt skall- krav?

I princip gäller att samtliga obligatoriska krav (skall- krav) skall uppfyllas av anbudsgivare i offentlig upphandling för att anbudsgivaren skall passera kvalificeringsfasen och för att anbudet skall ta sig vidare till utvärderingsfasen. Om anbudet sedermera befinns uppfylla samtliga krav och dessutom är det anbud som sållats fram och blir det vinnande anbudet så kommer den upphandlande myndigheten tilldela kontrakt till anbudsgivaren.

Om en upphandlande myndighet låter ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav gå vidare i utvärderingen så bryter myndigheten mot principen om likabehandling enligt EU-domstolens praxis. Detta medför att den upphandlande myndigheten alltid måste förkasta anbud som inte uppfyller obligatoriska krav i myndighetens förfrågningsunderlag. Detta gäller oavsett om ett obligatoriskt krav uppfylls delvis av anbudsgivaren, anbudet skall förkastas vid minsta avvikelse från obligatoriska krav.

Dock är denna huvudregel om obligatoriskt förkastande av anbud vid icke-kravuppfyllnad omdiskuterad. I rättspraxis förekommer fall där domstol mot bakgrund av proportionalitetsprincipen resonerat som så att det i vissa fall skulle kunna anses vara oproportionerligt att förkasta anbud som innehåller små och obetydliga avvikelser från ett obligatoriskt krav som inte har en rimlig anknytning till föremålet för upphandlingen.

Rådande rättsläge innebär en viss osäkerhet över den framtida rättsutvecklingen för frågan. Det är oklart under vilka förutsättningar som förvaltningsdomstolar skulle kunna bortse från ett obligatoriskt krav med stöd av proportionalitetsprincipen. Med andra ord, det är tänkbart att en leverantör under vissa speciella förutsättningar kanske kan vinna framgång med en överprövning i de fall där ett krav uppenbart är oproportionerligt och irrelevant för upphandlingen ifråga. Förhoppningsvis kommer framtida rättspraxis klargöra rättsläget avseende denna frågeställning samt närmare klargöra under vilka förutsättningar som likabehandlingsprincipen får vika för proportionalitetsprincipen.

Svaret på frågan om en upphandlande myndighet alltid måste förkasta ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt skall- krav är tillsvidare ja, om än med reservation för framtida rättspraxis.

Läs fler artiklar och nyheter