Lämna anbud eller avstå?

När man som leverantör har hittat en affärsmöjlighet som verkar lämplig vid en första anblick genom en inläsning av aktuellt förfrågningsunderlag är det inte alldeles okomplicerat att avgöra om leverantören bör skriva anbud eller avstå. Många frågor kan få sina svar genom en noggrann genomläsning av det aktuella förfrågningsunderlaget och vid behov genom att ställa frågor eller begära förtydliganden av den upphandlande myndigheten eller enheten. Mer centrala och avgörande frågor som exempelvis om man som anbudsgivare bedömer att man kan klara av att utföra det aktuella uppdraget eller om affärsmöjligheten kan anses vara lönsam eller inte kan vara mer svårbedömbart och kräver därför ofta en mer ingående analys.

Förväntad volym och kostnadstäckning

En aspekt som bör undersökas är hur stor volym som avses med den aktuella upphandlingen. Hur många beställningar har den upphandlande myndigheten eller enheten bedömt kommer att ske under det aktuella ramavtalets löptid? I egenskap av leverantör är den förväntade volymen av stort intresse då den relaterar till leverantörens förmåga att kunna uppnå både kostnadstäckning och vinst under den aktuella avtalstiden. I sammanhanget behöver leverantören undersöka om denne kan effektivisera utförandet av sina tjänster alternativt leveransen av de varor som efterfrågas för att affärsmöjligheten skall kunna generara vinst över tid. Kanske behöver organisationen förändras och personalsammansättningen modifieras. Det kan vara komplicerat att göra den offentliga affären lönsam initialt, åtminstone för de leverantörer som saknar den organisationsstruktur och den effektivitet som krävs. Detta kan dock pareras genom noggranna analyser av hur det aktuella åtagandet kan genomföras på ett mer effektivt sätt till en lägre kostnad- genom att ”trimma” verksamheten.

Leverantörens kapacitet och resurser

Ytterligare en aspekt som behöver studeras i samband med avgörande om en leverantör bör lämna anbud eller avstå en viss affärsmöjlighet relaterar till leverantörens kapacitet. Med kapacitet avses leverantörens förmåga att fullgöra ett visst kontrakt. Det man främst tänker på i sammanhanget är leverantörens personalresurser men också faktorer som utrustning (IT-relaterad utrustning eller maskinella resurser) behöver också tas i åtanke. I slutändan behöver en samlad bedömning göras om huruvida leverantörens organisatoriska och personalrelaterade resurser är tillfyllest för att kunna leverera i enlighet med de specifikationer som upptagits i förfrågningsunderlaget inklusive det bilagda ramavtalet.

Kan affärsmöjligheten generera vinst på lång sikt?

Som framgår är det inte alldeles enkelt att avgöra om anbud skall lämnas eller om leverantören bör avstå från att delta i en affärsmöjlighet. Frågan behöver analyseras grundligt för att kunna avgöras. Vid behov bör konsultation ske med expertis inom området och riskanalyser bör genomföras. Om slutsatsen blir att den förväntade volymen kan hanteras med befintlig kapacitet samtidigt som kostnadstäckning uppnås kan det vara en god ide att lämna anbud. När leveranser enligt det aktuella åtagandet börjar ske kan verksamheten optimeras för att i slutändan gå med vinst.

Läs fler artiklar och nyheter