Kontakt med leverantörer innan upphandling

En ofta diskuterad frågeställning är huruvida det är förenligt med upphandlingsregelverket att en upphandlande myndighet eller enhet har kontakter med leverantörer innan och i samband med att en viss offentlig upphandling genomförs. I princip gäller att denna typ av kontakter i de flesta fall är att tillåtna och dessutom att rekommendera då en god dialog är till fördel både för leverantörerna och och för den upphandlande myndigheten och enheten.

Genom en god dialog har leverantörerna möjlighet att förbereda sig inför en kommande upphandling samtidigt som den upphandlande myndigheten eller enheten kan få en god överblick över de varor och tjänster som finns tillgängliga på marknaden. Genom en god kommunikation förbättras dessutom leverantörernas möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud då de enklare kan få överblick över det inköpsbehov som den kommande upphandlingen avser tillfredsställa.

Så länge som dessa kontakter sker öppet, icke-diskriminerande eller konkurrensbegränsade är de förenliga med upphandlingsregelverket. Tyvärr är dock kontakter mellan leverantörer och upphandlande myndigheter eller enheter i realiteten begränsade till följd av den risk som är förenlig därmed. Att inte hantera dessa kontakter, både inför en offentlig upphandling som under en pågående offentlig upphandling, på ett sätt som är förenligt med upphandlingsregelverket medför att upphandlingen i slutändan kan komma att överprövas.

Läs fler artiklar och nyheter