Förutsättningar för återkallelse av anbud

Frågan uppkommer ibland om hur och när ett avlämnat anbud kan återkallas. Som huvudregel enligt svensk avtalsrätt så är ett anbud bindande under den så kallade acceptfristen som bestäms enligt lag, sedvänja och handelsbruk eller avtal (stipulerad acceptfrist i anbudet). Detta följer av 1 kap. 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Principen om bundenhet under acceptfristen kallas även för Löftesprincipen.

I AvtL 1 kap. 7 § stadgas hur en giltig återkallelse av ett anbud kan ske. Enligt denna paragraf måste en återkallelse av anbud ske innan eller samtidigt som anbudsmottagaren tar del av anbudet. Om någon av dessa förutsättningar är uppfyllda så är anbudet inte längre giltigt. Om anbudet däremot återkallas efter att anbudsmottagaren tagit del av detta så är anbudet giltigt under acceptfristen.

Hur en återkallelse av anbud sker rent praktiskt spelar ingen roll, det kan ske både muntligt och skriftligt för att vara giltigt. Det viktiga i samband med återkallelsen är kännedom om att återkallelse av anbud sker på avsändarens risk. Detta medför att en återkallelse, muntlig eller skriftlig, bör vara tydlig, utan risk för missförstånd samt ske på ett sätt som lämpar sig för den aktuella situationen. Viktigast är att den kommer anbudsmottagaren tillhanda senast då denne tar del av anbudet.

Om en återkallelse av anbud nått anbudsmottagaren efter den tidpunkt då denne tar del av densamma så kan anbudsgivaren undgå bundenhet vid sitt anbud om anbudet skulle vara behäftad med en felskrivning eller om anbudet genom annat misstag fått ett innehåll som anbudsgivaren inte avsett. Om detta skulle vara fallet är anbudet inte längre bindande om mottagen inser anbudsgivarens misstag.

Läs mer:

Lagen. nu – Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Läs fler artiklar och nyheter