Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD)

I nya LOU (2017) införs ett standardformulär kallat Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD). Standardformuläret används både i pappersformat och elektroniskt format men kommer så småningom helt övergå till elektronisk form, så kallad eESPD (2018).

ESPD används av anbudsgivare som en form av egenförsäkran att de har rätt att deltaga i aktuell offentlig upphandling och att de kan lämna in erforderliga bevis/ dokument härför. ESPD används som anbudsgivarens egenförsäkran avseende uteslutningsgrunder, kvalificeringkrav samt att anbudsgivare uppfyller urvalskriterier. Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet används för offentliga upphandlingar där kontraktsvärdet överstiger tröskelvärdet.

Tanken bakom ESPD är att formuläret skall kunna förenkla anbudsgivarens anbudsarbete samt att upphandlande myndighets prövning av kravuppfyllnad skall förenklas genom minskad administration. Anbudsgivare kan återanvända tidigare formulär och upphandlande myndigheter kan använda tidigare formulär som hjälp vid fastställande av krav och urvalskriterier.

ESPD är inte tänkt att ersätta den regelmässiga undersökning som upphandlande myndighet genomför kring anbudsgivarens uppfyllelse av krav utan fungerar som en preliminär försäkran fram till dess att kontrakt skall tilldelas. När kontrakt skall tilldelas till den vinnande anbudsgivaren skall bevis från den vinnande anbudsgivaren begäras in och prövas. Den upphandlande myndigheten kan också begära in bevis om kravuppfyllnad i de fall där detta behövs för att kunna avgöra om krav är uppfyllda eller inte, även från andra anbudsgivare än den vinnande anbudsgivaren.

Läs mer om ESPD på Europeiska kommissionens hemsida: Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Frågor och svar om eESPD hittar du i denna PDF utarbetad av Europeiska kommissionen: grow-2016-00244-05-00-sv-tra-00-4-1

Webbformuläret för eESPD hittar du här: Tjänsten för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Läs fler artiklar och nyheter