Dokumentationsplikt av direktupphandlingar

Fr.o.m. den 14:e juli 2014 gäller dokumentationsplikt för direktupphandlingar. Upphandlande myndigheter och enheter skall dokumentera de direktupphandlingar de genomför där kontraktsvärdet överstiger 100 000 kr. Detta framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU) 15 kap. 18§ samt lagen om upphandling på områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) 15 kap. 20§.

I samband med införandet av kravet på dokumentation av direktupphandlingar infördes också ett krav på att upphandlande myndigheter och enheter skall införa bestämmelser kring hur de genomför denna typ av direktupphandlingar.

Tidigare fanns ingen dokumentationsplikt då upphandlande myndigheter och enheter inhandlade varor och tjänster i de fall där kontraktsvärdet understeg tröskelvärdet för direktupphandling. Motiveringen bakom det nya kravet har två sidor. Ur myndighetsperspektivet är det av vikt att genomförda inköp kan följas upp samt att medvetenheten om existerande avtal ökar ur ett internt perspektiv. Ur ett leverantörsperspektiv är det av vikt att uppföljning kan ske av myndigheternas avtalstrohet.

För att läsa mer om dokumentationsplikt av direktupphandlingar har Konkurrensverket utarbetat information kring ämnet:

Dokumentationsplikt av direktupphandling

Läs fler artiklar och nyheter