Beräkning av kontraktsvärde i offentlig upphandling

Kontraktsvärde är ett begrepp inom offentlig upphandling som bestämmer vilket upphandlingsförfarande som kan tillämpas av en upphandlande myndighet eller enhet. Bestämmelser om hur kontraktsvärdet skall beräknas återfinns i 5 kap. 11§ samt 19 kap. 8§ LOU. Sammanfattningsvis följer av dessa paragrafer att en beräkning av kontraktsvärdet avgör lagens tillämplighet och vilket upphandlingsförfarande som skall användas avseende det aktuella inköpet.

Vid beräkning av kontraktsvärde i offentlig upphandling skall detta uppskattas till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. Detta innebär att eventuella förlängningsklausuler och optioner skall också räknas in i totalvärdet samt andra ersättningar som kan tänkas utgå till anbudsgivare i samband med inköpet.

Inköp av samma slag skall räknas in i kontraktsvärdet, d.v.s. om den upphandlande myndigheten eller enheten avser genomföra flera inköp av samma slag under räkenskapsåret skall dessa räknas in i totalvärdet.

Läs mer om beräkning av kontraktsvärde i offentlig upphandling i denna publikation från Upphandlingsmyndigheten:

Är inköpen av samma slag?

Läs fler artiklar och nyheter