Bakgrunden till de grundläggande upphandlingsprinciperna

De grundläggande upphandlingsprinciperna gäller för all offentlig upphandling i samtliga delmoment och skall följas av samtliga upphandlande enheter och myndigheter. De grundläggande upphandlingsprinciperna är fem till antalet: proportionalitetsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, transparensprincipen, likabehandlingsprincipen samt principen om ömsesidigt erkännande.

Principernas rättsliga grund

De grundläggande upphandlingsprincipernas har sin rättsliga grund i EU-direktiv som har utgjort grunden för det svenska upphandlingsregelverket inom den klassiska sektorn. Bakgrunden till dessa EU-direktiv går att finna i unionsrättens grundläggande fördrag avseende EEG d.v.s. den union som bildades med målsättningen att skapa fri rörlighet för varor och tjänster samt fri etablering inom unionens medlemsstater på den så kallade inre marknaden.

Principernas syfte

Syftet bakom de grundläggande upphandlingsprinciperna är att skapa en väl fungerande inre marknad inom EU där sund konkurrens råder samt skattemedel används på ett effektivt sätt. För att uppnå dessa mål ansågs det vara av central vikt att medlemsstaternas lagstiftning på upphandlingsområdet harmoniserades speciellt mot bakgrund av de stora ekonomiska värden som offentliga upphandlingar av varor och tjänster representerar.

LOU

I LOU återfinns de grundläggande principerna inom offentlig upphandling i 1 kap. 9 §. Principerna skall då de tillämpas alltid tolkas mot bakgrund av unionsrätten samt EU-domstolens rättspraxis på området.

Läs fler artiklar och nyheter