Avbrytande av offentlig upphandling

Förutsättningar för avbrytande av offentlig upphandling

Under vilka förutsättningar som en offentlig upphandling kan avbrytas regleras inte i upphandlingsregelverket utan dessa förutsättningar har utvecklats genom rättspraxis. Avbrytande av en offentlig upphandling kräver att det föreligger ett så kallat sakligt skäl och att den upphandlande myndigheten eller enheten kan visa att ett sådant sakligt skäl för avbrytande föreligger i det aktuella fallet.

Om en viss omständighet utgör ett sakligt skäl för avbrytande av en offentlig upphandling eller inte beror på vilken typ av skäl som åberopas. Enligt tidigare rättspraxis har avbrytande p.g.a. bristande konkurrens (exempelvis att det endast finns ett anbud att utvärdera), grova felaktigheter i förfrågningsunderlag samt otillräcklig budget ansetts vara acceptabelt. Säkerligen krävs relativt ingripande skäl i form av större felaktigheter eller bristande förutsättningar som nästintill omöjliggör ett genomförande av upphandlingen för att denna skall kunna avbrytas. Att avbryta en offentlig upphandling med hänvisning till exempelvis mindre felaktigheter i förfrågningsunderlaget är med andra ord inte förenligt med upphandlingsreglerna.

Att avbryta en offentlig upphandling är förenat med risker för den upphandlande enheten. Ett beslut om ett avbrytande av en upphandling skall nämligen kommuniceras och förklaras för anbudsgivarna. Om den angivna omständigheten som anförs för ett avbrytande anses vara felaktigt kan den upphandlande enhetens beslut att avbryta överprövas vid förvaltningsrätt.

Läs fler artiklar och nyheter