Antal överprövningar har ökat

Konkurrensverket  genomförde en undersökning som redovisades i juni 2013 kring överprövningar av offentliga upphandlingar. Konkurrensverkets målsättning med sin rapport var att undersöka regelverket kring överprövning av offentliga upphandlingar, framtagande av statistik samt belysning av hur lång tid överprövningar tar beträffande domstolarnas handläggning. Bakgrunden till rapporten var det faktum att överprövningar medför en avtalsspärr vilket i sin tur förhindrar ingående av avtal fram tills att överprövningen avgörs. Konkurrensverket avslutar sin rapport med ett antal förslag för förbättrad effektivitet.

Konkurrensverket drar bland annat slutsatserna att antalet överprövningar ökat fram till 2010 för att därefter minska något år och därefter återigen vara i en stigande trend. Under åren 2010 och 2011 blev ca 7 % av upphandlingarna överprövade årligen. Konkurrensverket finner också sin utredning att den statistik som finns tillgänglig är helt rättvisande vilket försvårar utredningens uppgift, att försöka föreslå olika förbättringar för ett effektiviserat överprövningsinstitut. Konkurrensverket fann i sin utredning bland annat att antalet överprövningar i sig inte utgör ett problem men att avgörandet av dessa överprövningar ibland drar ut på tiden p.g.a. stora variationer i handläggningstid hos förvaltningsrätterna. Dessutom finner verket att det föreligger ett behov av vägledning  till de upphandlande enheterna samt samt att kommunikationen med leverantörerna förbättras för att överprövningsinstitutet skall kunna effektiviseras.

Läs mer om Konkurrensverkets rapport om överprövningar av offentliga upphandlingar

Läs fler artiklar och nyheter