Ändringar i förfrågningsunderlag offentlig upphandling

Som huvudregel gäller att inga ändringar i förfrågningsunderlag under en pågående upphandling är tillåtna då detta bryter mot upphandlingsregelverket, mer specifikt så är ändringar inte förenliga med de centrala upphandlingsprinciperna. Om dessutom någon leverantör riskerar att skadas så kan en ändring i förfrågningsunderlaget medföra en överprövning av upphandlingen vid förvaltningsdomstol.

I praktiken kan dock en upphandlande enhet råka ut för en situation där en ändring av förfrågningsunderlaget kan vara behövlig. Exempelvis kan detta bli aktuellt om den upphandlande enheten skulle uppmärksamma att anbudstiden blivit för kort varvid en ändring skulle gynna potentiella anbudsgivare. Eller om ett oproportionerligt ska-krav upptagits till följd av ett misstag. I dessa exempel så kan det tyckas att en ändring kan vara förenlig med upphandlingsregelverket men det går inte att utesluta situationer där ändringarna skulle kunna riskera att skada potentiella anbudsgivare.

I rättspraxis har frågan om ändring av förfrågningsunderlag i offentlig upphandling prövats. I samband därmed har domstolarna resonerat som så att en ändring skulle kunna tillåtas om den är sakligt grundad, inte förändrar förutsättningarna för upphandlingen samt om genomförandet av ändringen i sig inte bryter mot upphandlingsregelverket. Svårigheter att avgöra var gränsen går i bedömningen av vilka ändringar i förfrågningsunderlag som är förenliga med upphandlingsregelverket och vilka som inte är det medför att upphandlande enheter bör överväga om det i det aktuella fallet är en bättre lösning att avbryta upphandlingen och göra om denna.

Läs fler artiklar och nyheter