Ändringar av förfrågningsunderlag i offentlig upphandling

När kan ett förfrågningsunderlag ändras under en pågående upphandling?

Fråga uppkommer ibland om under vilka förutsättningar som en upphandlande myndighet kan genomföra förändringar i sitt förfrågningsunderlag under pågående annonsering av en offentlig upphandling. Frågan hänger samman med de centrala upphandlingsprinciperna inom upphandlingsregelverket och skall därför bedömas utifrån dessa. Framförallt är det likabehandlingsprincipen som riskerar trädas för när vid otillåtna ändringar i förfrågningsunderlag vilket medför konkurrensbegränsning. I rättspraxis prövas ändringar i förfrågningsunderlag i offentlig upphandling mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i fallet samt utifrån vilken typ av ändring som genomförts och när under annonseringsperioden som ändringen genomförts.

För att en ändring av ett förfrågningsunderlag i offentlig upphandling skall ha en chans att bedömas som acceptabel skall förändringen vara av oväsentlig art som inte får medföra att potentiella anbudsgivare påverkas avseende deras möjligheter att lämna anbud. Att en ändring för att vara tillåten skall vara av oväsentlig art innebär exempelvis att tilläggande eller borttagande av ska- krav inte får ske.

En otillåten ändring av förfrågningsunderlag riskerar medföra skada eller risk för skada för leverantören vilket i sin tur kan resultera i beslut vid överprövning om att upphandlingen skall göras om eller rättas. Hur en väsentlig (otillåten) ändring i förfrågningsunderlag kan medföra att en potentiell anbudsgivare skadas eller riskerar skadas kan illustreras av följande exempel. En potentiell anbudsgivare väljer att avstå från att lämna anbud p.g.a. anbudstiden i förfrågningsunderlaget initiala utformning. Anbudsgivaren anser att denne inte hinner utforma och lämna in sitt mest konkurrenskraftiga anbud p.g.a. anbudstiden. Därefter genomförs en ändring i förfrågningsunderlaget i form av att anbudstiden förlängs utan att detta kommer till den potentielle anbudsgivarens kännedom.

Slutsatsen blir att oväsentliga förändringar (även förtydliganden och kompletteringar) av förfrågningsunderlag i offentlig upphandling kan vara tillåtna så länge de inte strider mot upphandlingsregelverket, sker dessa tidigt under annonseringsperioden minskas dessutom risken att potentiella anbudsgivare skadas. Notera dock att även ändringar som kan anses vara positiva ur anbudsgivarens synvinkel (jämför med exemplet ovan om ändring av anbudstid) kan anses vara otillåtna vid domstolsprövning. Ett alternativ till ändring av förfrågningsunderlag kan vara att avbryta upphandlingen även om ett sådant beslut av en upphandlande myndighet likaså kan överprövas.

Läs fler artiklar och nyheter