Grundläggande principer

Principer för all offentlig upphandling

Det finns en rad grundläggande principer som skall efterlevas av upphandlande myndigheter och enheter vid genomförande av offentlig upphandling och förnyade konkurrensutsättningar. Principerna har utvecklats inom EG- rätten och införlivats i det svenska regelverket på upphandlingsområdet. De grundläggande principerna är principen om likabehandling, principen om proportionalitet, icke- diskriminering, ömsesidigt erkännande samt principen om transparens.

Principen om likabehandling

Likabehandling innebär att alla potentiella anbudsgivare (leverantörer) måste ges samma förutsättningar och behandlas på lika villkor.

Principen om proportionalitet

Principen om proportionalitet innebär att samtliga krav vid offentlig upphandling, vare sig det rör sig om kvalificeringskrav eller krav på vara eller tjänst, måste stå i proportion till den upphandlande enhetens behov. Kravställningen skall vara rimlig i förhållande till det bakomliggande syftet med kravet och får inte vara oproportionerligt.

Principen om icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering innebär att anbudsgivare inte får diskrimineras p.g.a. deras nationalitet. Diskriminering kan i praktiken utgöras av krav som på olika sätt medför att endast anbudsgivare med viss nationalitet kan lämna anbud och som därmed medför att övriga anbudsgivare utesluts.

Principen om ömsesidigt erkännande

Olika typer av certifikat eller handlingar som har utfärdats i ett EU-land skall också accepteras i andra EU-länder. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en upphandlande myndighet eller enhet måste godta officiella handlingar som utfärdats av behörig myndighet i annat EU-land.

Principen om transparens

Alla offentliga upphandlingar skall präglas av öppenhet. D.v.s. upphandlande enheter skall lämna all den information om upphandlingen som krävs för att potentiella anbudsgivare skall kunna lämna anbud. Den upphandlande myndighetens eller enhetens inköp skall präglas av en öppenhet mot leverantörer och allmänheten och samtliga intressenter skall ha en rätt att få ta del av information.

Läs mer:

Bakgrunden till de grundläggande upphandlingsprinciperna

Vad är offentlig upphandling?