Vad är offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling avses de inköp av entreprenader, varor och tjänster som genomförs av myndigheter där speciella krav ställs avseende hur myndigheten skall genomföra inköpen, hur de skall konkurrensutsättas exempelvis genom annonsering samt hur anbudsgivarna skall lämna sina anbud.

Statliga inköp omfattas av en så kallad upphandlingsplikt som innebär att myndigheter, kommuner och landsting måste genomföra sina inköp i enlighet med upphandlingsregelverket. Det finns få undantag från denna regel och de undantag som finns skall tolkas restriktivt av den upphandlande enheten.

Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att regelverket kring offentlig upphandling efterlevs av de upphandlande enheterna. Som verktyg för att kunna utföra sin övervakande roll kan Konkurrensverket föra talan om så kallad upphandlingsskadeavgift i domstol mot upphandlande myndigheter och enheter som bryter mot upphandlingsregelverket.

Förutom Konkurrensverkets tillsyn över de offentliga inköpen så kan inköp inom den offentliga sektorn överprövas av leverantörer som anser att ett brott mot regelverket föreligger. En överprövning av upphandling är en domstolsprövning hos förvaltningsrätt av ett visst inköps förenlighet med upphandlingsregelverket.

Läs mer om vad offentlig upphandling är: Grundläggande principer / Särskild lagstiftning / Tilldelningsgrunder