Upphandlingssekretess

En förutsättning för likabehandling av anbudsgivarna

Vid all offentlig upphandling gäller upphandlingssekretess för uppgifter om anbud eller anbudsgivare. Upphandlingssekretessen gäller fram tills att tilldelningsbeslut fattas av den upphandlande enheten i den aktuella offentliga upphandlingen. Upphandlingssekretessen är absolut vilket innebär att inga uppgifter oavsett typ eller omfattning får lämnas ut. Först när ett tilldelningsbeslut fattats så utgör uppgifterna allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst som är intresserad av att ta del av dessa mot en expeditionsavgift.

Vissa uppgifter i anbud eller om anbudsgivare kan dock sekretessbeläggas även efter att den upphandlande enheten fattat ett tilldelningsbeslut. En sekretessbeläggning sker i sådana fall i samband med att en begäran om att ta del av allmänna upphandlingar inkommer till den upphandlande myndigheten. En sekretessbeläggning av uppgifter får endast ske i de fall som beskrivs i offentlighets- och sekretesslagen då ett utlämnande av uppgifterna skulle medföra att anbudsgivaren eller det allmänna skulle kunna skadas.

Efter tilldelningsbeslut brukar regelmässigt anbudsgivarna begära ut anbuden tillhörande de övriga anbudsgivarna. Detta för att kunna avgöra huruvida någon överträdelse av upphandlingsregelverket skett och för att anbudsgivarna i så fall skall kunna begära överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätt. Denna typ av begäran om att få ut anbuden bör ske direkt efter att tilldelningsbeslut har fattats samt kommunicerats till anbudsgivarna då tidsfristen för överprövning är mycket kort.