Anbudsöppning

Anbudsöppning skall genomföras av den upphandlande enheten så snart som möjligt efter sista dagen för inlämnande av anbud. Precis i enlighet med vad som gäller avseende andra delar av upphandlingsprocessen så gäller reglerna om upphandlingssekretess även avseende anbudsöppning. Uppgifter om vilka leverantörer som lämnat anbud, eller uppgifter om innehåll i anbud i den aktuella upphandlingen får inte röjas.

LOU innehåller en del bestämmelser angående anbudsöppning som skall iakttagas av den upphandlande enheten vid öppningen av anbuden. Bland annat skall minst två personer från den upphandlande enheten genomföra anbudsöppningen samt alla inkomna anbud skall upptas i en skriftlig förteckning som undertecknas av de personer som närvarat vid anbudsöppningen.

Läs mer:

Annonsering

Utvärdering av anbud

Upphandlingsprocessen