Utvärdering av anbud

Fastställande av vinnande anbud

Utvärdering av anbud skall påbörjas strax efter anbudsöppning. Den upphandlande myndigheten skall följa de grundläggande principerna inom offentlig upphandling i samband med deras anbudsutvärdering samt se till att utvärderingen genomförs på det sätt som beskrivits i förfrågningsunderlaget. Utvärderingen skall alltså ske i enlighet med den utvärderingsmodell, de tilldelningskriterier samt den tilldelningsgrund som den upphandlande myndigheten har angivit i sitt förfrågningsunderlag för den aktuella upphandlingen och får inte gå utöver dessa ramar.

Utvärderingen av anbud sker ofta i flera steg, vanligtvis sker initialt en kvalificering av anbudsgivarna för att undersöka om de uppfyller kvalifikationskraven, därefter sker prövningen om huruvida anbudsgivarna uppfyller samtliga ska- krav eller bör- krav. De anbud som tillhör anbudsgivare som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav diskvalificeras och prövas inte vidare. De anbud som inte uppfyller övriga krav förkastas likaså. Sist genomförs anbudsprövningen där myndigheten utvärderar vilka anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven, kraven på varan eller tjänsten samt vilket anbud som är det bästa anbudet mot bakgrund av myndighetens tilldelningsgrund. Det bör nämnas att det inte finns några hinder mot att utvärderingen av anbuden sker i annan ordning än den ovannämnda.

Vid anbudsutvärdering gäller att upphandlingssekretessen iakttas av den upphandlande myndigheten vilket i sammanhanget innebär att inga uppgifter om aktuella anbud eller anbudsgivare får röjas. Uppgifterna får endast lämnas ut till anbudsgivaren själv. Upphandlingssekretessen är absolut tills tilldelningsbeslut har fattats.

Läs mer:

Annonsering

Tilldelning av kontrakt

Upphandlingsprocessen

Upphandlingssekretess