Tilldelning av kontrakt och avtalstecknande

Upphandlingsprocessens avslutning

När den upphandlande myndigheten har utvärderat huruvida anbudsgivarna uppfyllt kvalificeringskraven och om inkomna anbud uppfyller ställda krav så tilldelas kontrakt till den vinnande anbudsgivaren. Ett skriftligt tilldelningsbeslut som innehåller information om hur anbudsgivarna och deras anbud har utvärderats samt information om vilken anbudsgivare som lämnat det vinnande anbudet skickas ut till anbudsgivarna.

Erhållande av den upphandlande myndighetens tilldelningsbeslut är av central vikt för anbudsgivarna. I samband med att beslutet skickas ut börjar nämligen en så kallad avtalsspärr att löpa som kan vara antingen 10 eller 15 dagar lång beroende på om beslutet skickats med e-post eller via reguljär post. Avtalsspärren medför att inget avtal kan ingås så länge avtalsspärren löper samt dessutom att missnöjda anbudsgivare inom denna tidsfrist kan ansöka om överprövning av upphandlingen vid förvaltningsrätt.

I samband med avtalstecknande skickas två original till anbudsgivaren för undertecknande och retur. Därefter undertecknar den upphandlande e myndigheten båda avtalen och returnerar ett exemplar till anbudsgivaren. Avtalstecknande sker oftast av behörig firmatecknare hos anbudsgivaren (ofta VD) och av därtill förordnad person hos den upphandlande myndigheten.

Läs mer:

Utvärdering av anbud

Upphandlingsprocessen