Skrivande av förfrågningsunderlag

En skriftlig beskrivning av upphandlingsbehovet

När förstudien genomförts nedtecknas upphandlingsbehovet i ett skriftligt förfrågningsunderlag. I den upphandlande myndighetens förfrågningsunderlag återfinns bland annat de krav som den upphandlande myndigheten ställer på anbudsgivaren och på den vara eller tjänst som skall upphandlas. Ofta ingår olika typer av bilagor i förfrågningsunderlaget. Vanligt förekommande bilagor är anbudsförfrågan, bilaga för att anbudsgivaren skall kunna ange sina och eventuella underleverantörers företagsuppgifter, sanningsförsäkran och prisbilaga. Även ett avtalsutkast brukar biläggas förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget bör vara så tydligt utformat som möjligt av den upphandlande myndighetens upphandlare för att potentiella anbudsgivare skall kunna skriva anbud och förstå vilka krav som ställs på dem i egenskap av anbudsgivare men också vilka krav som ställs på den vara eller tjänst som upphandlas. Ju tydligare förfrågningsunderlag desto större sannolikhet är det att den upphandlande myndigheten eller enheten lyckas ”träffa rätt” med sin upphandling och får anbud som väl motsvarar dess behov och önskemål.

Läs mer:

Förstudie

Annonsering

Upphandlingsprocessen