Förstudie

En analys av upphandlingsbehovet

Inom ramen för en förstudie undersöker den upphandlande myndigheten dels det egna behovet av det som avses upphandlas men även hur marknaden ser ut inom det aktuella området. Finns det flera leverantörer? Finns det olika varianter på varan eller tjänsten? Vad är det ungefärliga prisläget? Finns det olika varianter med olika tekniska egenskaper på den typ av vara som eftersöks? Finns det speciella miljökrav enligt lag som behöver uppfyllas? o.s.v.

Målsättningen med den upphandlande myndighetens förstudie är att enheten skall kunna uppnå bästa möjliga upphandling mot bakgrund av de förutsättningar som myndigheten agerar utifrån samt att kommande upphandling uppfyller enhetens behov.

Förstudien utmynnar i en intern kravställning som så småningom upptas i myndighetens förfrågningsunderlag. Redan när förstudien genomförs bör denna präglas av de centrala principerna inom offentlig upphandling. Förstudiens resultat kommer nämligen på olika sätt påverka förfrågningsunderlagets utformning. Myndigheten måste iaktta viss försiktighet så att inte konkurrensen snedvrids till fördel för någon eller några leverantörer samt att likabehandlingsprincipen uppfylls genom att behandla potentiella leverantörer likvärdigt och inte ge någon leverantör en otillbörlig fördel.

Läs mer:

Skrivande av förfrågningsunderlag

Upphandlingsprocessen