Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning är en avropsform som används då den upphandlande myndigheten är part till ramavtal där ramavtalsleverantörerna får konkurrera på nytt om utförande av konkreta uppdrag. En förnyad konkurrensutsättning är egentligen en offentlig upphandling i miniatyr som endast är riktad mot de leverantörer som vunnit den tidigare offentliga upphandling som resulterat i ramavtalet. En annan ofta förekommande avropsform i ramavtal, förutom förnyad konkurrensutsättning, är fast rangordning.

Den förnyade konkurrensutsättningen skall ske i enlighet med ramavtalets övergripande villkor men myndighetens uppdragsspecifika behov klargörs i en avropsförfrågan som utgör underlag för ramavtalsleverantörernas avropssvar. Därefter utvärderar den upphandlande myndigheten eller enheten de inkomna avropssvaren och tilldelar kontrakt till den leverantör som uppfyller kraven och lämnar det bästa anbudet i enlighet med den tilldelningsgrund som fastslagits i det underliggande ramavtalet.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?