Förenklat förfarande

Förenklat förfarande kan användas som upphandlingsform för de offentliga upphandlingar som har ett totalt beräknat kontraktsvärde understigande tröskelvärdet som avgör om nationella eller direktivstyrda regler skall användas. Den upphandlande myndigheten kan dessutom genomföra förhandlingar med leverantörerna inom ramen för ett förenklat förfarande.

Kännetecknande för en upphandling enligt upphandlingsförfarandet förenklat förfarande är att alla leverantörer som önskar har rätt att delta och lämna anbud i upphandlingen. Denna typ av upphandling skall nämligen föregås av en annonsering som är allmänt tillgänglig för leverantörerna i elektronisk databas eller genom annonser i branschtidning eller rikstäckande dagstidningar.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?