Direktupphandling

Direktupphandling är ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten inte behöver annonsera upphandlingen och utan att anbuden behöver ha en viss form. I praktiken utförs en direktupphandling på så sätt att den offentliga aktören vänder sig till självvalda leverantörer för att därefter ingå avtal.

För att en upphandlande myndighet eller enhet skall kunna använda direktupphandling som upphandlingsförfarande krävs att det totala kontraktsvärdet för det aktuella upphandlingsobjektet understiger aktuell beloppsgräns för direktupphandling (tröskelvärdet). För närvarande är tröskelvärdet för direktupphandling 534 890 kr exkl. moms. (LOU). Vid beräkning av kontraktsvärdet skall samtliga inköp av liknande typ av vara eller tjänst räknas samman under räkenskapsåret. Det är inte heller tillåtet för en upphandlande myndighet eller enhet att dela upp inköpen av liknande vara eller tjänst i syfte att de enskilda kontraktsvärdena skall understiga tröskelvärdet för direktupphandling.

Förutom vid direktupphandling då kontraktsvärdet understiger tröskelvärdet för direktupphandling kan upphandlingsförfarandet också användas då det föreligger synnerlig brådska som motiverar att undantag görs från att behöva genomföra upphandlingen genom ett annonsförfarande (som annars är huvudregel för all offentlig upphandling). Synnerlig brådska är dock relativt sällan för handen även om de ibland åberopas av upphandlande myndigheter och enheter. Vid fall av synnerlig brådska krävs dessutom att det föreligger omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och inte kunnat kontrollera. Att omständigheten inte har kunnat förutses och inte kunnat kontrolleras utesluter i princip de direktupphandlingar där myndigheten eller enheten åberopar brådska men där denna brådska uppkommit p.g.a. bristande planering.

Det tredje fallet då direktupphandling kan genomföras är då det föreligger en särskilt undantag från upphandlingsplikt. Exempel på särskilda undantag är att varan eller tjänsten endast kan levereras av en leverantör p.g.a. ensamrätt, kompletterande leveranser av varor och tjänster m.fl. undantag.

Även vid direktupphandlingar finns krav som skall uppfyllas. Myndigheten eller enheten måste anteckna sina skäl för att direktupphandla då kontraktsvärdet överstiger 100 000 kr. De måste även ha rutiner och riktlinjer för hur de genomför direktupphandling.

Läs mer:

Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsprocessen

Vad är offentlig upphandling?