Vad gör en upphandlingskonsult?

Upphandlingskonsult är en yrkesroll som kan vara mycket mångfacetterad. Yrkesrollen kan definieras från två olika perspektiv, dels från en upphandlande myndighets eller enhets synvinkel och dels från ett anbudsgivande företags synvinkel. Om vi börjar med beskriva upphandlingskonsultens arbetsuppgifter från en upphandlande myndighets eller enhets synvinkel så genomför ofta upphandlingskonsulten offentliga upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar för enhetens räkning, ofta som en extra inhyrs resurs vid sidan av enhetens egna resurser i form av upphandlare.

Ur ett anbudsgivande företags synvinkel så utgör upphandlingskonsulten en extra resurs för uppdragsgivarens räkning och tillhandahåller rådgivning avseende offentlig upphandling. En upphandlingskonsult skriver också ofta anbud, granskar anbud samt genomför diverse andra uppgifter beroende på det konkreta uppdrag som personen ifråga erhållit av det anbudsgivande företaget. Upphandlingskonsultens uppgifter har som målsättning att förbättra uppdragsgivarens anbudsverksamhet mot offentlig sektor samt att skapa vinnande anbud. Upphandlingskonsulten benämns även ibland som anbudskonsult när denne är verksam inom privat sektor.