Vad gör en upphandlingsjurist?

En juridisk yrkesroll inom statliga inköp

Upphandlingsjurist är ingen skyddad yrkestitel utan används som benämning på en jurist som är specialiserad på upphandlingsjuridik. Upphandlingsjurister är ofta anställda på statlig myndighet, kommun eller landsting även om de ibland har en mer konsultliknande roll som anställda av privata aktörer eller genom att bedriva privat verksamhet. I de flesta fall har en upphandlingsjurist en jur. kand. examen samt är dessutom specialiserade på upphandlingsjuridik och statliga inköp.

Att förbereda, föredra och tillhandahålla juridisk rådgivning inför beslut avseende inköp med juridiska konsekvenser samt att genomföra riskbedömningar inför inköp hör till de uppgifter som faller inom upphandlingsjuristens arbetsuppgifter. En upphandlingsjurist har också i de flesta fall uppgiften att säkerställa att den upphandlande myndigheten eller enheten följer upphandlingsregelverket samt interna rutiner och riktlinjer i samband med offentlig upphandling, förnyade konkurrensutsättningar och avrop från statliga ramavtal (LOU, LUF) samt att representera myndigheten vid avtalstvist, skadeståndstalan eller överprövning av offentlig upphandling.

Upphandlingsjurister kan även i vissa fall ha vissa arbetsuppgifter som i vanliga fall omhändertas av en upphandlare, d.v.s. de kan även vara ansvariga för att utforma anbudsförfrågningar, annonsera upphandlingar, utvärdera anbud samt i övrigt omhänderta uppgifter inom upphandlingsprocessen för en upphandlande enhet. I många fall ligger dock uppgifter av mer strategisk art i fokus för en upphandlingsjurist och de mer operativa uppgifterna ombesörjs av andra resurser såsom upphandlare eller upphandlingsassistenter.

Läs mer: yrkesroller inom offentlig upphandling