Vad gör en upphandlare?

En statlig inköpares yrkesroll

Offentlig upphandlare är en yrkesroll som innefattar genomförande av offentlig upphandling och förnyad konkurrensutsättning av varor och tjänster vid en upphandlande myndighet, landsting eller kommun. Begreppet upphandlare är synonymt med begreppet offentlig upphandlare.

En upphandlare har också arbetsuppgifterna att i mindre eller större utsträckning delta i förstudier inför upphandlingar, att utforma kravställning, skriva och granska förfrågningsunderlag, annonsera upphandlingar samt att utvärdera inkomna anbud. Ofta har den offentlige upphandlaren dessutom en koordinerande roll i samband med arbetet med upphandlingen och har i samband därmed ofta arbetsuppgifterna att sammankalla och leda projektgrupper bestående av personer med relevant kompetens hos den upphandlande enheten. Upphandlaren samarbetar ofta med uppdragsgivaren (kravställaren och slutanvändaren av varan eller tjänsten) på myndigheten inom ramen för tvärfunktionella projektgrupper eftersom tanken med att genomföra offentliga upphandlingar och konkurrensutsättningar är att tillfredsställa myndighetens behov.

En upphandlare är ofta specialiserad på upphandling av olika typer av varor och tjänster exempelvis kan upphandlaren vara specialiserad på konsulttjänster inom IT, Management, bemanning m.m. De upphandlingsobjekt som upphandlaren blir ansvarig för relateras ofta till upphandlarens tidigare yrkeserfarenheter då denne har lättare att sätta sig in i varan eller tjänsten vilket i sin tur leder till en mer högkvalitativ upphandling.

En upphandlare fungerar också ofta som juridiskt stöd i olika omfattning avseende inköpen hos den upphandlande enheten där denne är verksam och tillhandahåller juridisk rådgivning kring LOU, LUFS, avtalslagen och andra lagar på upphandlingsområdet. I vissa fall har den upphandlande enheten en upphandlingsjurist och så sådana fall är det ofta denne som ansvarar för att tillhandahålla den juridiska spetskompetensen kring offentliga upphandlingar.

Upphandlaren är anställd av myndighet, landsting eller kommun. Upphandlare som är anställd inom privat sektor men som arbetar som konsult för en upphandlande myndighet eller enhet benämns upphandlingskonsult.

Läs mer: yrkesroller inom offentlig upphandling