Vad gör en avtalsförvaltare?

En avtalsförvaltare (en: Contract Manager) arbetar med hantering av avtal i antingen privat eller offentlig verksamhet. Avtalsförvaltaren är ansvarig för att avtalsförvaltning sker på ett säkert och strukturerat sätt och utgör dessutom verksamhetens kontaktperson vad avser olika frågor kring avtal såsom exempelvis prisfrågor, villkor samt avtalstider och optioner.

Innehållet av avtalsförvaltningen och därigenom avtalsförvaltarens arbetsuppgifter bör utgå från och anpassas till verksamhetens behov. Ju fler avtal av större komplexitet desto viktigare blir en god och strukturerad avtalsförvaltning. Färre avtal kanske motiverar att mindre energi läggs på avtalshanteringen.

Avtalsförvaltaren har i vissa verksamheter även ansvaret att utveckla processer för avtalsförvaltningen. Det kan handla om skapande av rutiner och riktlinjer för hur avtal skall förvaras och hanteras men också om utveckling av datoriserat avtalsstöd för att hantera påminnelser, avtalstider med flera frågor som regelmässigt uppkommer under avtalsperioden.

En avtalsförvaltare är ofta utbildad jurist då hanteringen kräver noggrannhet och för det faktum att avtalsrättsliga frågor ofta uppstår i den löpande verksamheten. Frågor som kräver juridisk analys och en förmåga att tolka avtal, i värsta fall, krävs även en förmåga att hantera avtalstvister.

Läs mer:

Avtalsförvaltning som ger avtalstrohet