Statens inköpscentral

Statens inköpscentral är en organisation vid Kammarkollegiet som har till uppgift att genomföra offentliga upphandlingar för statliga myndigheters räkning samt att förvalta dessa ramavtal. Syftet är att Statens inköpscentral skall kunna skapa besparingar genom att samordna och utföra offentliga upphandlingar av ramavtal som statens myndigheter kan använda istället för att myndigheterna, var för sig, skall behöva genomföra egna upphandlingar.

På webbplatsen avropa.se återfinns information om gällande ramavtal samt vilka förstudier som inköpscentralen genomför i nuläget och vilka de avser att göra i framtiden. Webbplatsen är avsedd för upphandlande enheter såväl som anbudsgivare, leverantörer och andra intressenter.

Läs mer på Avropa.se om Statens inköpscentral samt om befintliga och kommande ramavtal.