Skadestånd vid offentlig upphandling

Skadestånd vid offentlig upphandling kan betalas ut till en leverantör då det föreligger ett brott mot LOU som har medfört skada för leverantören. För att en anbudsgivare skall kunna föra en skadeståndstalan måste anbudsgivaren dessförinnan ha ansökt om överprövning av upphandlingen ifråga hos tingsrätten. Talan måste ha inkommit inom ett år från det att upphandlingskontraktet tecknades mellan parterna eller från det att det förklarats ogiltigt.

Beräkningen av skadeståndets storlek beror på anbudsgivarens kostnader för att delta i upphandlingen och dennes chanser att vinna upphandlingen. Anbudsgivaren kan också få ersättning för utebliven vinst (det positiva kontraktsintresset) om anbudsgivaren lyckas göra sannolikt att denne hade tilldelats upphandlingskontraktet om den upphandlande myndigheten inte hade brutit mot upphandlingsregelverket.

En skadeståndstalan handläggs hos allmän domstol, d.v.s. tingsrätten som första instans. Den part som förlorar målet får ersätta den vinnande partens ombudskostnader.