Överprövning

Överprövning av offentlig upphandling

Överprövning innebär att man ansöker hos förvaltningsrätten om att domstolen skall pröva en offentlig upphandling som man som anbudsgivare anser vara behäftad med någon form av fel som strider mot LOU eller LUF och som därtill medför skada eller riskerar att medföra skada för anbudsgivaren. Förvaltningsrättens prövning av överprövningsärendet är kostnadsfri för anbudsgivaren men kostnad kan tillkomma om anbudsgivaren har ett ombud som företräder denne. Den prövning som sker av upphandlingen i samband med överprövning kan resultera i att förvaltningsrätten beslutar att upphandlingen skall rättas alternativt att den skall göras om.

När den upphandlande myndigheten har tilldelat kontrakt bör inkomna anbud begäras ut för att leverantör skall kunna avgöra om något fel begåtts i samband med upphandlingens genomförande. Anbuden bör begäras ut skyndsamt då tidsfristen för överprövning av offentliga upphandlingar ofta endast är 10 dagar vilket medför att tiden för förberedelser av en överprövning är kort. Denna begränsade tidsfrist hänger samman med den avtalsspärr som löper efter att den upphandlande myndigheten har skickat meddelande om tilldelning av kontrakt. Under avtalsspärren föreligger ett förbud för den upphandlande myndigheten att ingå kontrakt med den vinnande anbudsgivaren.

Avslutningsvis bör nämnas att det under vissa förutsättningar finns möjlighet för anbudsgivare att föra skadeståndstalan mot upphandlande myndigheter samt att även överpröva ett avtal som ingåtts av en upphandlande myndighet för bestämmande om detta är giltigt eller inte.