Överpröva giltighet av avtal

Offentliga kontrakt kan överprövas och ogiltigförklaras av förvaltningsrätt. För att en prövning av ett offentligt kontrakt skall kunna ske krävs att avtalet ifråga har ingåtts efter en otillåten direktupphandling, någon annan överträdelse mot LOU skett som exempelvis att avtalet ingåtts under avtalsspärr eller att en myndighet inte har iakttagit regler för avrop i ett ramavtal.

En ansökan om prövning av giltigheten av ett offentligt kontrakt skall enligt huvudregeln ske senast 6 månader efter det att avtalet ingicks. Om ett ingånget avtal ogiltigförklaras så gäller inte längre avtalet mellan parterna och parternas prestationer skall återgå.