Förvaltningsrättens ärendehantering vid överprövning

Förvaltningsrätterna är de domstolar som prövar ärenden om överprövning av offentlig upphandling. Vid en överprövning kan förvaltningsrätten besluta om att en upphandling skall rättas innan den avslutas alternativt att den måste avbrytas och göras om. Förutsättningarna för en prövning av en offentlig upphandling är att det föreligger en överträdelse av LOU eller LUF samt att denna överträdelse kan medföra att eller redan har medfört att leverantör lider skada.

Ansökningar om överprövningar av offentliga upphandlingar skall skickas in direkt till den förvaltningsrätt i den domkrets där den upphandlande enheten eller myndigheten är belägen. Förvaltningsrätterna tar inte ut någon avgift för att pröva offentliga upphandlingar utan parterna får bära sina egna kostnader. För mer information om formaliakrav kring ansökningar om överprövning till förvaltningsrätt kan leverantörer besöka webbplatsen tillhörande den domstol som ligger i den upphandlande enhetens eller myndighetens domkrets.

Förvaltningsrätterna prövar även ärenden som gäller giltighet av ingångna avtal mellan upphandlande myndigheter eller enheter och leverantörer. I detta avseende kan förvaltningsrätterna ogiltigförklara avtal.