Otillåten direktupphandling

Frågor om otillåtna direktupphandlingar prövas ibland vid förvaltningsrätterna. Vid en otillåten direktupphandling har en upphandlande myndighet upphandlat varor eller tjänster utan annonsering och utan att några undantag från annonseringsskyldigheten föreligger. Huvudregeln för all offentlig upphandling är att denna skall annonseras enligt strikta formaliakrav för att konkurrensen på marknaden skall kunna tillvaratas och för att samtliga potentiella leverantörer därmed skall kunna tävla om offentliga kontrakt på lika villkor.

Det finns många exempel på när en otillåten direktupphandling föreligger. Exempelvis så föreligger otillåtna direktupphandlingar när beloppsgränsen för direktupphandling överskrids, när en direktupphandling genomförts trots att inget legitimt undantag från annonseringsskyldigheten föreligger, vid avrop av varor eller tjänster från ett ramavtal som man inte är avtalspart i m.fl. situationer. Ytterligare exempel på en otillåten direktupphandling är när en upphandlande enhet felaktigt bedömt att den aktuella upphandlingen omfattas av ett undantag från annonseringsskyldighet.

Otillåtna direktupphandlingar anses vara särskilt allvarliga då de utgör ett avsteg från de konkurrensfrämjande centrala principerna bakom upphandlingsregelverket såsom exempelvis likabehandlingsprincipen. För det fall att en upphandlande myndighet har genomfört en otillåten direktupphandling så kan Konkurrensverket föra talan om så kallad upphandlingsskadeavgift som är en sanktionsavgift som kan utdömas av förvaltningsdomstol. Därtill kan skadelidande leverantör yrka skadestånd av den upphandlande myndigheten hos allmän domstol.

Läs mer: Skadestånd vid offentlig upphandling