Om Konkurrensverket

Konkurrensverket är en statlig myndighet vars uppdrag är att verka för effektiv konkurrens i både privat och offentlig verksamhet.

Vad gäller Konkurrensverkets uppdrag avseende offentlig upphandling så går arbetet ut på att verka för att upphandlingsreglerna tillämpas på ett enhetligt sätt samt att informera om offentlig upphandling. Konkurrensverket verkar även för att all offentlig upphandling skall vara effektiv och nyttig för både anbudsgivarna och den offentliga sektorn. Myndigheten övervakar även att regelverket kring offentlig upphandling tillämpas av myndigheter och genomför i samband därmed granskningar.

Konkurrensverket kan även föra talan i domstol om så kallad upphandlingsavgift vid otillåtna direktupphandlingar. Upphandlingsskadeavgiften är en sanktionsavgift som tillfaller den svenska staten.

Läs mer: