Vad är en kravspecifikation?

Skriftlig sammanställning av krav på vara eller tjänst

En kravspecifikation (produktspecifikation) är ett skriftligt dokument som innehåller skriftliga krav på en viss vara eller tjänst. De olika kraven i kravspecifikationen är framtagna av den som har framställt en anbudsförfrågan och utgör sammantaget en redogörelse för framställarens aktuella behov i samband med inköp eller upphandling. Ofta är det upphandlaren och beställaren vid den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten som i samråd har utarbetat den aktuella kravspecifikationen. En kravspecifikation kan exempelvis specificera vilka mått eller vilken kvalitet en viss vara skall uppfylla eller vilken erfarenhet och kunskap som en konsult skall inneha för att kunna utföra ett visst uppdrag.

I samband med offentlig upphandling upptas ibland en kravspecifikation som en bilaga till ett förfrågningsunderlag. Kravspecifikationen innehåller i dessa fall en rad ska- krav eller bör-krav som ställs på föremålet för upphandlingen.

Läs mer:

Om kravställning