Ska- krav

Obligatoriska krav på anbudsgivare, tjänster och varor

Ska- krav, skall- krav eller skallkrav är alternativa formuleringar på en typ av krav som en upphandlande enhet kan ställa på anbudsgivaren och den vara eller tjänst som upphandlas. Ej uppfyllande av ett ska- krav medför att anbudet kommer att förkastas av den upphandlande myndigheten i samband med utvärderingen och anbudsgivaren går därmed miste om chansen att vinna kontraktet. Att reservera sig mot ett ska- krav eller att endast uppfylla ett ska- krav delvis innebär också att kravet inte uppfylls och utvärderas på samma sätt som om kravet inte uppfylls överhuvudtaget.

I förfrågningsunderlag är ska- kraven ofta markerade i fetstil, kursiv stil eller på något liknande sätt för att anbudsgivare tydligt skall kunna urskilja dessa.  I vissa förfrågningsunderlag är ska- kraven dock inte så lätta att urskilja utan det krävs i dessa fall en noggrannare översyn av förfrågningsunderlaget. Av denna anledning bör anbudsgivare vara extra uppmärksamma på vilka krav i förfrågningsunderlaget som utgör ska- krav i samband med genomläsning av förfrågningsunderlag för att inte missa några av dessa. Vid tveksamhet bör anbudsgivaren kontakta den upphandlande myndigheten och begära ett förtydligande eller för att ställa frågor kring eventuella oklarheter. Att ställa frågor kring eventuella oklarheter kring kravställningen är ett enkelt sätt att undvika risken att anbudet förkastas p.g.a. icke- uppfyllande av ska- krav som hade kunnat undvikas genom ett mer proaktivt förhållningssätt.

Upphandlingsregelverket ställer också krav på att ställda ska- krav skall uppfylla upphandlingsprinciperna. Detta medför exempelvis att de skall vara förenliga med proportionalitetsprincipen och principen om icke- diskriminering. Kraven skall vara proportionerliga och relevanta i förhållande till syftet bakom kravet samt får inte diskriminera eller särbehandla anbudsgivare. Ett ska- krav som strider mot en upphandlingsprincip kan medföra att upphandlingen kan bli överprövad om någon anbudsgivare skulle skadas eller riskera att skadas.

Läs mer:

Bör- krav

Kvalifkationskrav