Kvalifikationskrav, obligatoriska krav och bör-krav

Det finns olika typer av krav som en upphandlande enhet kan ställa på både anbudsgivare och på en vara eller tjänst vid en offentlig upphandling. Man skiljer i samband därmed på krav som avser anbudsgivaren i sig eller krav på varan eller tjänsten. Bland kraven kan urskiljas så kallade kvalifikationskrav, ska- krav och icke- obligatoriska bör- krav. Kvalifikationskrav och ska-krav är krav som måste uppfyllas för att anbudet skall utvärderas medans bör-krav kan ge anbudet merpoäng vid utvärdering.

Exempel på kvalifikationskrav är att anbudsgivaren skall ha en viss yrkesmässig och teknisk kapacitet, att anbudsgivaren skall ha en viss ekonomisk ställning för att kunna fullgöra det offentliga kontraktet som upphandlas. Exempel på ska-krav på varan eller tjänsten är att denna skall ha vissa tekniska egenskaper och viss funktion medans exempel på bör-krav är att anbudsgivaren bör ha erfarenhet av utförande av en viss tjänst.