Fast rangordning

Vad är fast rangordning?

Vid sidan av förnyad konkurrensutsättning används ibland i samband med avrop en avropsform kallad fast rangordning för tilldelning av kontrakt enligt ramavtal. När fast rangordning används av en upphandlande myndighet så är samtliga villkor fastställda i ramavtalet vilket medför att avrop med denna fördelningsform är enkla och snabba att utföra ur ett myndighetsperspektiv, till skillnad från vad som gäller vid förnyad konkurrensutsättning. När den sista fördelningsformen används vid avrop från ramavtal kan avropet i många fall vara lika tidskrävande och omfattande som en upphandling.

Vid avrop enligt rangordning så sker helt enkelt avrop från den leverantör som är rangordnad som nummer ett i ramavtalet. Om denna leverantör inte kan leverera tillfrågas den leverantör som är rangordnad som nummer två o.s.v. tills den upphandlande myndigheten får ett jakande svar från en leverantör avseende utförande av uppdraget.

Gå tillbaka till ordlista