Om avrop från ramavtal

Vad är ett avrop från ramavtal?

Förutom att genomföra offentliga upphandlingar har myndigheter möjligheten att anskaffa varor och tjänster genom avrop från ramavtal (beställningar från ramavtal). Ett ramavtal är en avtalstyp som skiljer sig från ett upphandlingskontrakt. I upphandlingskontraktet är samtliga avtalsvillkor fastställda, så är inte fallet i ramavtal. Ramavtal tar framförallt sikte på att leverera ”ramen” i form av villkor för tilldelning av framtida kontrakt mellan ramavtalsparterna. Utförandet av konkreta tjänster alternativt leverans av konkreta varor bestäms i samband med avrop från ramavtalet.

En eller flera myndigheter och en eller flera företag kan vara avtalsparter till ramavtal. En myndighet kan vara part till ramavtal genom en tidigare upphandling i egen regi eller genom att vara ansluten till en inköpscentral som tidigare genomfört upphandlingar inom vissa kategorier av varor och tjänster. Därtill kan myndigheter vara avropsberättigade på andra ramavtal som uppkommit som resultat av andra myndigheters offentliga upphandlingar eller genom att myndigheten tidigare har gått samman med andra myndigheter och gjort en gemensam upphandling.

Förnyad konkurrensutsättning är den avropsform som används vid avrop från ramavtal där samtliga villkor inte är fastslagna på förhand. Vid förnyad konkurrensutsättning upprättar myndigheten en avropsförfrågan, motsvarande myndighetens konkreta behov, som skickas till ramavtalsleverantörerna. Därefter lämnar leverantörerna sina avropssvar på myndighetens avropsförfrågan utifrån de villkor myndigheten ställt upp.

En annan vanligt förekommande form för avrop från ramavtal kallas fast rangordning där den upphandlande myndigheten vänder sig med sin förfrågan till leverantörerna i en fastslagen turordning.

Läs mer: Förnyad konkurrensutsättning / Fast rangordning