Ramavtal i offentlig upphandling

Fastställer grunderna för avtalsrelationen

Ramavtal är en avtalsform som är frekvent förekommande inom offentlig upphandling. Ramavtalet som avtalsform medför att det inte är fullständigt i det avseendet att det inte reglerar utförandet av konkreta uppdrag eller leverans av konkreta varor. Vissa parametrar i ramavtalet är alltså inte på förhand givna vad avser exempelvis omfattningen av behovet av ramavtalets objekt, leveranstidpunkt m.m. Istället sker så kallade avrop (beställningar) från ramavtalet. Uttryckt på ett annat sätt så fastställer ett ramavtal i offentlig upphandling förutsättningarna och villkoren för tilldelningen av framtida kontrakt (genom avropen).

Ett ramavtal i offentlig upphandling kan uppkomma på flera sätt. Antingen upphandlar en myndighet, kommun eller ett landsting separata ramavtal för att tillgodose individuella inköpsbehov eller så samordnas upphandlingen av flera separata ramavtal mellan flera upphandlande enheter till ett och samma avtal där flera enheter är avtalsparter. Ett ramavtal i offentlig upphandling kan även uppkomma via Statens inköpscentral som har i uppdrag att genomföra offentlig upphandlingar för statliga myndigheter.

Beställningar från ett ramavtal i offentlig upphandling sker enligt avropsformerna förnyad konkurrensutsättning alternativt fast rangordning mellan leverantörerna.

Läs mer: Om avrop från ramavtal