Avtalstvist

Att vinna affären är första steget, därefter gäller det att kontinuerligt uppfylla affärsvillkoren såsom fastslagna i avtalet. När man inte kommer överens med sin avtalspart, vare sig det gäller omfattningen av uppdraget, priser etc. så finns det risk för att en avtalstvist uppkommer. Innan det går så långt bör dock avtalsparterna försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom förhandlingar utanför domstol, kanske med hjälp av professionella medlare om parterna har svårigheter att kommunicera direkt med varandra. Ofta grundar sig olika uppfattningar om ett avtal  på rena missförstånd som snabbt och relativt enkelt kan lösas genom förlikning.

Om parterna inte kommer överens genom förhandling och inte kan förlikas återstår möjligheten att väcka talan vid domstol. Avtalstvister handläggs som tvistemål (även kallat civilmål) det är tingsrätterna som är de domstolar som i första hand prövar avtalstvister. Ett tvistemål kännetecknas av att parterna utgörs av enskilda personer, antingen privatpersoner eller företag (juridiska personer) till skillnad från förvaltningsmål där en av parterna utgörs av myndighet.

För att väcka talan i tvistemål kring avtal skall en stämningsansökan skickas in till tingsrätten. Ansökan skickas till den tingsrätt som ligger i den domkrets där motparten har sin hemvist. Tingsrätten kommer därefter att genomföra den så kallade förberedelsen av målet som går ut på att klargöra kärandens yrkanden och grunder samt motpartens inställning till dessa. Förberedelsen är både skriftlig och muntlig. Tingsrätten kommer även försöka få parterna att enas i form av förlikning i samband med förberedelsen om det finns möjlighet för detta. Om parterna inte kommer överens och avtalstvisten inte löses vid förberedelsen kallar tingsrätten till huvudförhandling. Efter huvudförhandlingen meddelar tingsrätten sin dom. För den avtalspart som är missnöjd med tingsrättens dom kan denna överklagas till hovrätten.

Värt att notera avseende avtalstvister är att vissa avtal stipulerar att tvister mellan parterna skall lösas genom skiljeförfarande. Skiljeförfarande innebär att en skiljenämnd prövar avtalstvisten och försöker få avtalsparterna att förlikas istället för att tvisten prövas av allmän domstol. Om parterna inte kan förlikas kommer skiljenämnden att meddela sin skiljedom. En skiljedom är bindande för avtalsparterna. Fördelar med att använda skiljeförfarande för lösning av en tvist om avtal är att skiljenämndens arbete inte är offentligt och att det oftast inte finns några väntetider som ofta är fallet vid prövning av en avtalstvist i allmän domstol. En nackdel med tvistlösning genom skiljeförfarande är att det råder mycket begränsade möjligheter att överklaga en skiljedom.

Läs mer:

Avtalsförvaltning som ger avtalstrohet